description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۳ شهریور ۱۳۹۶
videocam

مرتضی سرهنگی از اهمیت مستندنگاری می گوید

مرتضی سرهنگی از اهمیت مستندنگاری می گوید
«مستندنگاری روایت واقعه از نگاه شاهد عینی ست.»
نخستین دوره مستند نگاری بنیاد شعر و ادبیات داستانی
اسالم – شهریور ۱۳۹۵

 

دیدگاه خود را در مورد این متن برای ما بنویسید.

comment
account_circle
email