description متن perm_media گالری تصاویر volume_up مستندات صوتی videocam مستندات ویدئویی
۴ شهریور ۱۳۹۶
videocam

محمدرضا زائری از فراگیرترین ژانر ادبی می گوید

محمدرضا زائری: مستندنگاری فراگیرترین ژانر ادبی با تعدد قالب بسیار است
نخستین دوره مستند نگاری بنیاد شعر و ادبیات داستانی
اسالم – شهریور ۱۳۹۵

دیدگاه خود را در مورد این متن برای ما بنویسید.

comment
account_circle
email