library_books

سبک شخصی در رمان

نویسنده: ریچارد گودمن، فلیپ ک.جیسون
سال انتشار: ۱۳۹۶
تعداد چاپ: اول
تعداد صفحات: ۱۹۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

این کتاب حاصل یک عمر کلنجار رفتن نویسنده آن با واژه‌هاست. نکته‌هایی ناب در‌باره موسیقی نثر، اهمیت واژه‌گزینی درست، نحوه نام‌گذاری کتاب‌ها و تکنیک‌های روایت. «سبک شخصی در رمان» تاکید می‌کند که یک اثر داستانی بسی فراتر از روایتی است که نقل می‌کند و اطلاعات و ماجراهای آن اغلب با نوعی موسیقی پنهان عجین است که به ویژگی‌ها و نگاه خاص نویسنده بازمی‌گردد. آوایی که نویسنده با واژه‌ها ایجاد می‌کند، در واقع نوعی نُت موسیقی است که همه می‌توانند بخوانند. طوری که اغلب اوقات موسیقیِ یک نوشته است که ما را مجذوب خود می‌کند، نه محتوای آن. از این رو کسب مهارت در نوازندگی با واژه‌ها  با یادگیری نواختن یک ساز موسیقی قابل مقایسه است و نیاز به حوصله، تمرین و گوش شنوا دارد. همچنین یاد‌آور می‌شود، زبان مانند دریایی توفانی است که نویسندگان برای کشف افق‌های جدید، باید همچون دریانوردان دل به امواج خروشانش بسپارند و در برابر آن متولضع باشند.