۲۹ آبان ۱۳۹۵
description داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی

نویسنده رمان «شب ممکن» معتقد است: هر داستان در هر گوشه از جهان، جدالی برای ایجاد بیش‌ترین جذابیت و جدالی برای تغییر و باورپذیری است. بنابراین، داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی.

description داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی

نویسنده رمان «شب ممکن» معتقد است: هر داستان در هر گوشه از جهان، جدالی برای ایجاد بیش‌ترین جذابیت و جدالی برای تغییر و باورپذیری است. بنابراین، داستان باید هم خواندنی باشد و هم ماندنی.

۲۸ آبان ۱۳۹۵
description اگر فقط داستان بخوانید، نویسنده خوبی نمی‌شوید

یک نویسنده آثار تاریخی درباره اینکه چرا نویسنده‌ها باید تاریخ بخوانند، گفت: نویسنده کسی است که اگر پنیر بخرد، باید نوشته‌های روی پاکت پنیر را هم بخواند. نویسنده باید اطلاعات جامع و چندوجهی از اطرافش داشته باشد؛ بنابراین کسی که مطالعاتش را به خواندن داستان و مطالب مرتبط با داستان محدود کند، هیچ وقت نویسنده خوبی نمی‌شود.

description اگر سخت‌جان نیستید، نویسنده نشوید

نویسنده و داور جشنواره‌های ادبی با بیان اینکه از بین رفتن ترس هیچ راهی جز تفکر ندارد، گفت: اگر سخت جان نیستید، نویسندگی را انتخاب نکنید؛ چون می‌شکنید.

۲۶ آبان ۱۳۹۵
description نویسنده امروز از مرگ مخاطب می‌ترسد

یک نویسنده و منتقد ادبی معتقد است: اگر عصر گذشته، عصر مرگ مولف بود، امروز عصر مرگ مخاطب فرا رسیده است. بنابراین نویسنده از مرگ مخاطب آثارش می‌هراسد.