26 می 2019
description در گذشته، یکی از ویژگی‌های روشنفکری، تسلط به زبان فارسی بود / زبان فارسی در استفاده از ظرفیت‌های تفسیر و استعاره نظیر ندارد

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی، با حضور در جمع دانشجویان زبان فارسی دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو، با آنها گفت‌و‌گو کرد و به سوالات آنان درباره ایران و زبان فارسی پاسخ گفت.