12 آگوست 2017
description بررسی کتب خلاقه داستان نویسی با حضور مجید قیصری و جوادجزینی

ده کتاب آموزش داستان نویسی خلاق که اخیرا از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان منتشر و با استقبال استادان داستان نویسی و معلمان داستان کشور مواجه شده است، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه گذشته به معرض بررسی و بازآموزی گذاشته شد.