11 سپتامبر 2017
videocam اجرای تصنیف آفرین عشق در یکشنبه های شعر

تصنیف آفرین عشق
اجرای زنده قطعه «آفرین عشق» از آلبومی به همین نام در «یکشنبه های شعر» بنیاد شعرو ادبیات داستانی ایرانیان
آواز: احمد اسماعیلی
تار: امیر احدی