18 نوامبر 2016
description اگر فقط داستان بخوانید، نویسنده خوبی نمی‌شوید

یک نویسنده آثار تاریخی درباره اینکه چرا نویسنده‌ها باید تاریخ بخوانند، گفت: نویسنده کسی است که اگر پنیر بخرد، باید نوشته‌های روی پاکت پنیر را هم بخواند. نویسنده باید اطلاعات جامع و چندوجهی از اطرافش داشته باشد؛ بنابراین کسی که مطالعاتش را به خواندن داستان و مطالب مرتبط با داستان محدود کند، هیچ وقت نویسنده خوبی نمی‌شود.

16 نوامبر 2016
description نویسنده امروز از مرگ مخاطب می‌ترسد

یک نویسنده و منتقد ادبی معتقد است: اگر عصر گذشته، عصر مرگ مولف بود، امروز عصر مرگ مخاطب فرا رسیده است. بنابراین نویسنده از مرگ مخاطب آثارش می‌هراسد.