11 سپتامبر 2017
videocam اجرای تصنیف آفرین عشق در یکشنبه های شعر

تصنیف آفرین عشق
اجرای زنده قطعه «آفرین عشق» از آلبومی به همین نام در «یکشنبه های شعر» بنیاد شعرو ادبیات داستانی ایرانیان
آواز: احمد اسماعیلی
تار: امیر احدی

17 ژوئن 2017
description کاکایی و حامد عسکری ماجراهای «شعر و فضای مجازی» را بررسی می‌کنند

در ششمین برنامه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های شعر» بنیاد شعر و ادبیات داستانی، عبدالجبار کاکایی، ابراهیم اسماعیلی اراضی و حامد عسکری، نمایندگان سه نسل از شاعران کشور به بررسی فواید و آسیب‌های شعر در فضای مجازی می‌نشینند.